เทศบาลตำบลประทาย จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 30 - 2 ก.ค. 2553 เพื่อนำเงินมอบให้กองทุนชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมอาสาสมัครสาธษรณสุขประจำหมู่บ้าน, กลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย........รายละเอียด
   
           
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com