เมตตา กล้าหาญ   

 
     
 
         
         
   
   
                             นายอำพน คณะรัฐ
               นายกเทศมนตรีตำบลประทาย
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลประทาย
   
         
         
 
 
              นายปราโมทย์ สวัสดิ์พรไพบูลย์
                     รองนายกเทศมนตรี
   รอง ผอ. ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลประทาย
                      นายธรรมนูญ พลพิทักษ์
                       รองนายกเทศมนตรี
      รอง ผอ. ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลประทาย
                 นายจิตรภณ เกตุสังข์พันธ์
               ปลัดเทศบาลตำบลประทาย
รอง ผอ. ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลประทาย
         
         

 

         
คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.
1. นายดาวรุ่ง คลีพิมาย          ประธานกรรมการ
2. นายธนากร กุดรังนอก        รองประธาน
3. นางไพรศรี จัดนอก            เหรัญญิก
4. นายบุญส่ง เพ็งโคตร          เลขานุการ
5. นายร่วมมิตร เข็งนอก         กรรมการ
6. นายวิญญู เจริญวัฒนา        กรรมการ
7. นายเปรียว ภิรมยฺ์จิตร         กรรมการ
8. นายไพบูรณ์ ฝ้ายทอง        กรรมการ
9. นายบัวทิตย์ วงศ์วิลาศ        กรรมการ
10.นายสุธน แสงขุนทด          กรรมการ
11.นายทองแดง ศิลานอก       กรรมการ
12.นายเกษมสุข อึ่งศรีคราม    กรรมการ
13.นายประนอม สนั่นนอก       กรรมการ
14.นายนาย ศรีนอก              กรรมการ
15.นายเสนาะ ฉิมโพธิ์กลาง     กรรมการ   

1. พ.จ.อ.ศรายุทธ ประสาทนอก        หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. พ.จ.อ.ศรายุทธ ประสาทนอก        หน.ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
3. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์      หน.ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
4. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์      หน.ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ
5. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์      หน.ฝ่ายสื่อสาร

 
 
           
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
 
     
1. พ.จ.อ.ศรายุทธ ประสาทนอก หัวหน้าฝ่าย   1. พ.จ.อ.ศรายุทธ ประสาทนอก หัวหน้าฝ่าย 31. นายบัวทิตย์ วงศ์วิลาศ สมาชิก อปพร.
2. นายศิรพงษ์ อื้อศรีวงศ์    รองหัวหน้าฝ่าย   2. พ.จ.อ. ถิรเดช ค้ากระบือ  รองหัวหน้าฝ่าย 32. นายพิรมย์ ภิรมจิตร  สมาชิก อปพร.
3. นายสุพันธุ์ สนิทนา   รองหัวหน้าฝ่าย   3. นายสิทธิชัย นามวิเศษ รองหัวหน้าฝ่าย 33. นายบุญโชค จันทร์คง สมาชิก อปพร.
4. นายวีรวัฒน์ แสงกล้า สมาชิก อปพร.   4. ด.ต. สมชาย หลงพิมาย สมาชิก อปพร. 34. นายพะยอม ซาสุด สมาชิก อปพร.
5. นายวิโรจน์ สุวรรณวิโรจน์ สมาชิก อปพร.   5. ด.ต. ถนัด สนนอก สมาชิก อปพร. 35. นายทวีวัฒน์ ทาไธสง สมาชิก อปพร.
6. นายโยธิน กาญจนวงศ์ สมาชิก อปพร.   6. ด.ต. เจริญ ชำนิกล้า สมาชิก อปพร. 36. นายร่วมมิตร เข็งนอก สมาชิก อปพร.
7. นายวินัย แพงไธสง สมาชิก อปพร.   7. ด.ต. สมเกียรติ สุวรรณธานี สมาชิก อปพร. 37. นายสมบัติ ชัยภูธร สมาชิก อปพร.
8. นายสมศักดิ์ พลดงนอก สมาชิก อปพร.   8. ด.ต. โสมนัส วณิชาติ สมาชิก อปพร. 38. นายมิตรไทย เลไธสง สมาชิก อปพร.
9. นายพีรยุทธ เข็งนอก สมาชิก อปพร.   9. ด.ต. ยุทธนา พิลาสมบัติ สมาชิก อปพร. 39. นายหิรัญ ตลอดนอก สมาชิก อปพร.
10.นายบัวผัน พันธ์มี สมาชิก อปพร.   10. ด.ต. สันทัศน์ คำพิทักษ์ สมาชิก อปพร. 40. นายกุหลาบ ชัยภูธร สมาชิก อปพร.
11.นายสันติธรรม บุญตา สมาชิก อปพร.   11. ด.ต. นาวี ชิ้นไธสง สมาชิก อปพร. 41. นายวิญญู เจริญวัฒนา สมาชิก อปพร.
12. นายอาคม วรวลัย สมาชิก อปพร.   12. ด.ต. ทองใบ พลดงนอก สมาชิก อปพร. 42. นายสถาพร นาบำรุง สมาชิก อปพร.
13. นายลือชัย ปะโมทาติ สมาชิก อปพร.   13. ด.ต. ทวีศักดิ์ บูรณดี สมาชิก อปพร. 43. นายบุญมี หลงศรีภูมิ สมาชิก อปพร.
14. นายขัตติยะ พลนงค์ สมาชิก อปพร.   14. นายเกษม มาใจ สมาชิก อปพร. 44. นายเปรียว ภิรมจิตร สมาชิก อปพร.
15. นายทวี เวียงจันทร์ สมาชิก อปพร.   15. นายอบ สุขกาย สมาชิก อปพร. 45. นายสุธน แสงขุนทด สมาชิก อปพร.
16. นายก้าน อินทร์จันทร์ สมาชิก อปพร.   16. นายพุฒ กระฉอดนอก สมาชิก อปพร. 46. นายชง ศรีจันทร์ สมาชิก อปพร.
17. นายสังเวียน ศิระ สมาชิก อปพร.   17. นายสมคิด พลดงนอก สมาชิก อปพร. 47. นายสุพจน์ จันทะท้าว สมาชิก อปพร.
18. นายนนทชัย กัณหาโยธี สมาชิก อปพร.   18. นายสมาน ประโพธิง สมาชิก อปพร. 48. นายวันนี สระเกตุ สมาชิก อปพร.
19. นายอนันต์ ชัยโคตร สมาชิก อปพร.   19. นายสุพจน์ พาชื่นใจ สมาชิก อปพร. 49. นายธนากร กุดรังนอก สมาชิก อปพร.
20. นายสมัย โพยนอก สมาชิก อปพร.   20. นายทองสูน แสงกล้า สมาชิก อปพร. 50. นายไพบูรณ์ ฝ้ายทอง สมาชิก อปพร.
21. นายประยูร เข็งนอก สมาชิก อปพร.   21. นายเสนาะ ฉิมโพธิ์กลาง สมาชิก อปพร. 51. นายบุญลอง สิมขุนทด สมาชิก อปพร.
22. นายเลิศ ตลอดนอก สมาชิก อปพร.   22. นายอารีย์ จันทจร สมาชิก อปพร. 52. นายสมใจ วาจาดี สมาชิก อปพร.
23. นายคำรณ บรรดาศักดิ์ สมาชิก อปพร.   23. นายประยูร เอี่ยมสะอาด สมาชิก อปพร. 53. นายสุรชัย แพงไธสง สมาชิก อปพร.
24. นายคำพี ไปเจอะ สมาชิก อปพร.   24. นายณัฐพงศ์ วิเศษศรี สมาชิก อปพร. 54. นายดำรงค์ เจียยี่หว้า สมาชิก อปพร.
25. นายสมจิตร โคตรฉัยยา สมาชิก อปพร.   25. นายบุญส่ง อนุกูล สมาชิก อปพร. 55. นายทองแดง ศิลานอก สมาชิก อปพร.
26. นายนรินทร์ เสนาดอน สมาชิก อปพร.   26. นายวีระ มาลาน สมาชิก อปพร. 56. นายจำรัส จงเทพ สมาชิก อปพร.
27. นายธนัญญู ปิดตาฝ้าย สมาชิก อปพร.   27. นายปิยวัฒน์ ศรีนอก สมาชิก อปพร. 57. นายเกษมสุข อึ่งสีคราม สมาชิก อปพร.
28. นายสัมฤทธิ์ โคตรฉัยยา สมาชิก อปพร.   28. นายสมหมาย เพชรรักษา สมาชิก อปพร. 58. นายอุดม นานอก สมาชิก อปพร.
      29. นายวชิรพนธ์ ศิลานอก สมาชิก อปพร. 59. นายนาย ศรีนอก สมาชิก อปพร.
      30. นายสนั่น พลดงนอก สมาชิก อปพร. 60. นายสุพันธ์ ศรีมูลลาด สมาชิก อปพร.
             
             
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 
ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย
             
1. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์ หัวหน้าฝ่าย   29. นางลัดดา หมื่นบุญมี สมาชิก อปพร. 1. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์ หัวหน้าฝ่าย
2. นางเสมอ มีคล้าย    รองหัวหน้าฝ่าย   30. นางสุด พลดงนอก สมาชิก อปพร. 2. นายละม่อม ทองนาค     รองหัวหน้าฝ่าย
3. นางบัวเรียน ศิระ     รองหัวหน้าฝ่าย   31. นางคุณ พลดงนอก สมาชิก อปพร. 3. นายดาวรุ่ง คลีพิมาย     รองหัวหน้าฝ่าย
4. นายกัมพล บุญศิริ สมาชิก อปพร.   32. นางไพรศรี จัดนอก   สมาชิก อปพร. 4. นายมะลิ สนั่นนอก สมาชิก อปพร.
5. นายประมวล บุดดีหงส์ สมาชิก อปพร.   33. นายสมศักดิ์ ไขยไธสง สมาชิก อปพร. 5. นายประนอม สนั่นนอก สมาชิก อปพร.
6. นายสำเภา ชัยภูธร สมาชิก อปพร.   34. นายสราวุธ พรมมิราช สมาชิก อปพร. 6. นายชำนาญ ชัยภูธร สมาชิก อปพร.
7. นายบุญมา พลดงนอก สมาชิก อปพร.   35. นายเอกพล ศรีไวย์ สมาชิก อปพร. 7. นายชัชวาลย์ มีคล้าย สมาชิก อปพร.
8. นายเจริญ สืบมา สมาชิก อปพร.   36. นายจักรกริช เบียดนอก สมาชิก อปพร. 8. นายณัฐพงศ์ พงดงนอก สมาชิก อปพร.
9. นายสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ สมาชิก อปพร.   37. นายโสวัฒน์ นันเจริญ สมาชิก อปพร. 9. นายชุมพล บัวขาว สมาชิก อปพร.
10.นางปราณีย์ สุวรรณวิโรจน์ สมาชิก อปพร.   38. นายสุปัฎฐณา ซานอก สมาชิก อปพร. 10.นายพรมรินทร์ ศิระ สมาชิก อปพร.
11.นายไสว ทางไธสง สมาชิก อปพร.   39. นายเด่นศักดิ์ บุญกอด สมาชิก อปพร. 11.นายบุญพบ เปรื่องนา สมาชิก อปพร.
12. นายด้วง แพงไธสง สมาชิก อปพร.   40. นายธนพร ศรีนาค สมาชิก อปพร. 12. นายบุญส่ง เพ็งโคตร สมาชิก อปพร.
13. นายทวี มาลาน สมาชิก อปพร.   41. นายภิรมย์ ศรีจันทร์ สมาชิก อปพร. 13. นายบุญส่ง จำลอง สมาชิก อปพร.
14. นายเสิง ภูถนนนอก สมาชิก อปพร.   42. นายกิ่งแก้ว มาฤาษี สมาชิก อปพร. 14. นายรุ่งนิรันดร์ กลิ่นจันทร์ สมาชิก อปพร.
15. นายพรมมา ภูมินา สมาชิก อปพร.   43. นายธวัช คิดการ สมาชิก อปพร.    
16. นายวิเชียร วิไลรัตน์ สมาชิก อปพร.   44. นายปัญชร พุทไธวัฒน์ สมาชิก อปพร.    
17. นายเฉลิม ชัยภูธร สมาชิก อปพร.   45. นายบุญหยด พึ่งตาแสง สมาชิก อปพร.
ฝ่ายสื่อสาร
18. นายสุพรรณ์ ปัตตังทานัง สมาชิก อปพร.   46. นายสำรวย คำกอง สมาชิก อปพร.    
19. นายหนูไกร เพิ่มสุข สมาชิก อปพร.   47. นายศราวุธ แซ่เฮีย สมาชิก อปพร. 1. นายอิทธิพล โรจนไพฑูรย์ทิพย์ หัวหน้าฝ่าย
20. นายสมพงษ์ ชัยภูธร สมาชิก อปพร.   48. นายจรูญ พลโยธา สมาชิก อปพร. 2. นางสาวนารีรัตน์ นกขุนทอง     รองหัวหน้าฝ่าย
21. นายแสน นิตรกระโทก สมาชิก อปพร.   49. นายสุข แซ่อื้อ สมาชิก อปพร. 3. นายละม่อม ทองนาค รองหัวหน้าฝ่าย
22. นายปรีชา สำเภา สมาชิก อปพร.   50. นายอวบ มิสายหมั่น สมาชิก อปพร. 4. นายอดิศักดิ์ วงศ์วิลาศ สมาชิก อปพร.
23. นายเฉลิม โคตรฉัยยา สมาชิก อปพร.   51. นายสุพนธ์ สงนอก สมาชิก อปพร. 5. นายไพฑูรย์ นาทะยับ สมาชิก อปพร.
24. นายน้อย ปัตตังทานัง สมาชิก อปพร.   52. นายภูมิภัทร ศริวัฒนโชติ สมาชิก อปพร. 6. นายเอกราช ช่องพิทักษ์ สมาชิก อปพร.
25. นายถวิล ปิตตาระโพธิ์ สมาชิก อปพร.   53. นายสมพัน โชควิเศษ สมาชิก อปพร. 7. นายเปรมปรีดิ์ สวัสดิ์พรไพบูลย์ สมาชิก อปพร.
26. นายวีรพงษ์ พังไธสง สมาชิก อปพร.   54. นายบุญธง นมยศ สมาชิก อปพร.    
27. นายสมชาย ชาติจันทึก สมาชิก อปพร.   55. นายอำนาจ ศรีจันทร์ สมาชิก อปพร.    
28. นายสมพงษ์ นะไธสง สมาชิก อปพร.   56. นายดำรง กมลกลาง สมาชิก อปพร.    
             
             
             

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com