คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  รายละเอียดแต่ละกระบวนงาน จำนวน 19 กระบวนงาน
กระบวนงานที่
รายละเอียดแต่ละกระบวนงาน
1
การขออนุญาทำการโฆษณาโดยการใช้เสียง
2
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
3
การจัดเก็บภาษีป้าย
4
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5
การช่วยเหลือสาธารณภัย
6
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
7
ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
8
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
9
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
10
การขอต่ออายุใบอนุญาก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรืเคลื่อนย้ายอาคาร
11
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
12
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
13
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14
การขอเลขที่บ้าน
15
การขอหนังสือรับรองการแจ้งการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
16
การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
17
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
18
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
19
การรับแจ้งการย้ายเข้า
   
การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท.
   
รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามแบบ อปท. 01
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com