ลำดับที่

ประจำเดือน

รายงาน ณ วันที่
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ
  รายงานการตรวจสอบด้านงบประมาณ และการคลัง ประจำปี งบประมาณ 2561 .........รายละเอียด  
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี งบประมาณ 2561 .......รายละเอียด  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 14 ม.ค. 62  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 10 เม.ย. 62  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. - - ธ.ค. 61)  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 )  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 62  
ประกาศ เรื่องรายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62- 31 ธ.ค. 62)  
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com