ลำดับที่

ประจำเดือน

รายงาน ณ วันที่
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ
1
เดือน ตุลาคม. 2553 - กันยายน 2554
รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2554
2
เดือน ตุลาคม. 2554 - สิงหาคม 2555
รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2555
3
เดือน ตุลาคม. 2555 - กันยายน 2556
รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2556
4
เดือน ตุลาคม. 2556 - กันยายน 2557
รายละเอียด
   
5
เดือน ตุลาคม. 2557 - มีนาคม 2558
รายละเอียด
   
6
เดือน ตุลาคม. 2558 - กันยายน 2559
รายละเอียด
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2559
7
เดือน ตุลาคม. 2559 - กันยายน 2560
รายละเอียด
   
8
เดือน ตุลาคม. 2560 - กันยายน 2561
รายละเอียด
 
ปีงบประมาณ 2561
  รายงานการตรวจสอบด้านงบประมาณ และการคลัง ประจำปี งบประมาณ 2561 .........รายละเอียด  
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปี งบประมาณ 2561 .......รายละเอียด  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 14 ม.ค. 62  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 10 เม.ย. 62  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือน ต.ค. - - ธ.ค. 61)  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 )  
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 62  
ประกาศ เรื่องรายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ  
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com