นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 61-63)
           เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี หัวข้อที่ 1. หลักการและเหตุผล
                                                                2. วัตถุประสงค์
                                                                3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                                                                4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประทาย
 
                                                               5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลประทาย
                                                                6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลประทายจะดำเนินการ
                                                                7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงการส่วนราชการละกรอบอัตรากำลัง
                                                                8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
                                                                9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
                                                              10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                                                               11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
                                                               12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
                                                               13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
       
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
        โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประทาย ประจำปี 2562
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          ประกาศเทศบาลตำบลประทาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
         ประกาศเทศบาลตำบลประทาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
          ประกาศเทศบาลตำบลประทาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
        
ประกาศเทศบาลตำบลประทาย กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
         คำสั่ง เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
         คำสั่ง เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
   
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
 
 


 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com