ลำดับที่
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 61-63)
   
   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลี
เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   
เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  1. หลักการและเหตุผล
  2. วัตถุประสงค์
  3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  4. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลประทาย
  5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลประทาย
  6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลประทายจะดำเนินการ
  7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงการส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
  8. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
  9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
  10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  11. บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
  12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
   
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประมวลจริยธรรม
   
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักจ้าง
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลประทาย
   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศเทศบาลตำบลประทาย กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
คำสั่ง เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
คำสั่ง เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com