ลำดับที่
ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561.......รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุรายเดือน รอบเดือน ธ.ค. 2561, รอบเดือน มี.ค. 2562, รอบเดือน เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com