ลำดับที่

ประจำเดือน

หมายเหตุ
1
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร
กองช่าง
2
คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
จัดเก็บ
3
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
จัดเก็บ  
4
คำขอรับใบอนุญาต/ ต่ออายุใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
จัดเก็บ  
5
คำร้องขอรับใบอนุญาตใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
จัดเก็บ  
6
คำร้องเรื่องต่างๆ
สาสุข,จัดเก็บ 
7
แบบฟอร์มใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทาย
กองศึกษา
   
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com