ภาพกิจกรรม

 
เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับ โรงพยาบาลประทาย ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2553 ........รายละเอียด
เทศบาลตำบลประทาย ร่วมกับ สถานีตำรวมภูธรประทาย จัดโครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ ประจำปี 2554........รายละเอียด
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ให้เตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อน
สรุปยอดผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตในเขตอำเภอประทาย ประจำปี 2552
สถิติการออกปฏิบัติการ EMS ประจำปี 2553
 

 คำสั่ง / หนังสือราชการ

     คำสั่ง ที่ 661/2553 เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ จนท.ประจำศูนย์และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยกับโรงพยาบาลประทาย ประจำปี 2553
     คำสั่ง ที่ 318/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประทาย
     คำสั่ง ที่ 61/2553 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลประทาย
     คำสั่ง ที่ 65/2553 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายงานประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลประทาย
     คำสั่ง ที่ 172/2553 เรื่อง จัดตั้งศูนยเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 
ประวัติความเป็นมา
ผังโครงสร้างศูนย์ อปพร.
ระเบียบ อปพร.
คณะกรรมการประสานงาน
สมาชิก อปพร.
คู่มือ
ภาพกิจกรรม/ ผลงาน อปพร.
 
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันฯ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ร่วมด้วยช่วยกัน
มูลนิธิร่วมกตัญญู
สมาคมอาสาสมัครฯ
 
 
 
 

  เมตตา กล้าหาญ   

 
     
 

          


        
         

        
   

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com