ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
         
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ การบังคับใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
    ส่วนที่ 1
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3 ...4....5....6....7....8....9.....10.....11..
    ส่วนที่ 4
    ส่วนที่ 5
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ....1....2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         
         
         
         
         
         
         

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสถิติและสารสนเทศ
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com