ลำดับที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ
     
ประกาศ วันที่ 20/12/62 - ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด (ราคาขั้นต่ำในการจำหน่ายพัสดุในครั้งนี้ จำนวน 20,330 บาท )  
ประกาศ วันที่ 15/3/62 - ประกาศ จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลประทาย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- ขอบเขตการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR )
 
ประกาศ วันที่ 29/3/62 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับฟุตบาททางเท้าเป็นขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 20 จากสี่แยกไปรษณีย์ ถึง สี่แยกที่ว่าการอำเภอประทาย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ............รายละเอียด  
ประกาศ วันที่ 28/11/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 10 จากสี่แยกบ้านนายพัฒนา เนาวคุณ ถึงหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)  
ประกาศ วันที่ 28/11/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 2181 สายบ้านวังม่วง-บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)              (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)  
ประกาศ วันที่ 28/11/61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเดินออกกำลังกายภายในสวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลประทาย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)  
ประกาศ วันที่ 29/03/62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับฟุตบาททางเท้าป็นขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 20 จากสี่แยกไปรษณีย์ ถึง สี่แยกที่ว่าการอำเภอประทาย หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)             (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)  
ประกาศ วันที่
6/09/62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศ วันที่
9/09/62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานจ้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
     
     
     

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com