ลำดับที่

ประกาศราคากลาง

หมายเหตุ
1
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 17 (ซอยร้านรำพึง) หมู่ที่ 14 ราคากลาง 468,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             2. โครงการ ก่อสร้างกันสาดตลาดสด 2 ราคากลาง 346,400 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             3. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 9/3 จากบ้านเช่า อ.ดวงจันทร์ - ถนนเทศบาล 3 (บ้านนนทชัย กัณหาโยธี) หมู่ที่ 17
                                  ราคากลาง 362,700 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

                             4. โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ถนนเทศบาล 15/2 (บ้าน อ.สุพจน์ กิ่งนอก - ถนนนิเวศน์รัตน์) หมู่ที่ 13 ราคากลาง 240,000 บาท
                                  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

                             5. โครงการ ปรับปรุงถนนดิน พร้อมวางท่อ คสล. จากถนนเทศบาล 8 ตรงข้ามอู่อำมาตรเอก ถึง ถนนนิเวศรัตน์ หมู่ที่ 7
                                  ราคากลาง 115,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

                             6. โครงการ ขยายถนนข้างวัดป่า หมู่ที่ 2 ราคากลาง 114,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             7. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนตลาดดงเค็ง 3 (ซอยบ้านนายสังข์ทอง) หมู่ที่ 7 ราคากลาง 138,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             8. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10/5 หมู่ที่ 16 ราคากลาง 314,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             9. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเตยกระโตน 2/1 จากบ้านนายอนัน ชัยโคตร-บ้างนางรุ้ง พิมพ์วงศ์ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 242,000 บา
                                  ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                            10. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 17 (แยกบ้าน น.ส.นงเยาว์ อันทะเกษ - บ้านนายสุภี ทองโคตร)
                                   ราคากลาง 255,500 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

                             11. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนตลาดประทาย 1 หมู่ที่ 15 ซอยโรงแรมอิงดาว (ต่อจากเดิม) ราคากลาง 499,400 บาท
                                    ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             12. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเตยกระโตน 5 หมู่ที่ 1 ราคากลาง 432,700 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             13. โครงการ วางท่อพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 9/5 จากบ้านนายเทียม ทางไธสง - บ้นนางอำพร ศรีจันทร์ หมู่ที่ 3
                                   ราคากลาง 190,000 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

                             14. โครงการ ขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 14 ราคากลาง 161,800 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560
                             15. โครงการ ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลประทาย ราคากลาง 170,700 บาท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560  
 
2
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 5 เมษายน 2560
จำนวน 7 โครงการ
 
3
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ถนนเทศบาล 10 ม. 14 ราคากลาง 3,045,900 บาท
 
4
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560
1. โครงการจ้างเหมาขนย้ายและฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลประทาย ราคากลาง 235,000 บาท
 
5
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านนั่งเล่น หมู่ที่ 16 ราคากลาง 240,000 บาท
 
6
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
1. ราคากลางโครงการซ่อมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ราคากลาง 343,470 บาท
2. ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ราคากลาง จำนวน 5 จุด ราคากลาง 256,800 บาท
 
7
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
1. ราคากลางวัสดุก่อสร้าง ประเภท ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง ราคากลาง 120,000 บาท
 
8
ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 เม.ย. 2560
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 1 ถึง บ้านนายจิตชัย หมู่ที่ 13
2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 16 (สี่แยกสำนักงานที่ดิน-ทางโค้ง บ้านนายชาตรี พลดงนอก)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 9/3 หมู่ที่ 17 (บ้านนางอ่ำ ช่างเกวียน - บ้านนางจุล อันทะเกษ)
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล 22 หมู่ที่ 7 จากสามแยกหลังร้านตั้งเทียมเฮง - บ้านนางแก้ว เชิงจอหอ

 
9
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลประทาย ราคากลาง 217,000 บาท
 
10
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน จากถนนนิเวศน์รัตน์ ถึงบ้านนายเทิด กลิ่นจันทร์ หมู่ที่ 3 ราคากลาง 283,000 บาท
 
11
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สวนกาญจนาภิเษกฯ ราคากลาง 274,000 บาท
 
12
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ถนนเทศบาล 10 ราคากลาง 650,000 บาท

 
13
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะเทศบาลตำบลประทาย ราคากลาง 799,000 บาท
 
14
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 8/7 หมู่ที่ 16 ราคากลาง 936,700 บาท
 
15
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
1. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ซอยหลังบ้านนางญาณี โรจนไพฑูรย์ทิพย์ หมู่ที่ 7 ราคากลาง 35,200 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ถนนเทศบาล 15/2 หมู่ที่ 13 ราคากลาง 126,100 บาท
3. โครงการปรับปรุงทางเกวียนเป็นถนนดิน จากสามแยกบ้านนายเดโช จอดนอก ถึง ถนนนิเวศรัตน์ หมู่ที่ 2 ราคากลาง 59,500 บาท
4. โครงการปรับฟุตบาททางเท้าเป็นขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 20 จากสี่แยกไปรษณีย์ ถึง สี่แยกที่ว่าการอำเภอประทาย หมู่ที่ 14 ราคากลาง 658,200 บาท
 
16
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแสวง พลยางนอก ถึง ถนนเตยกระโตน 1 (หน้าเมรุ) หมู่ที่ 1 จำนวน 514,300 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดบ้านโนนขี้เหล็ก ถึง สามแยกลงลำห้วยเตย หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 526,500 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 จำนวนเงิน 66,700 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนดำเนินอุทิศ หมู่ที่ 15 จำนวน 1,139,300 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตลาดประทาย 1/1 หมู่ที่ 15 จำนวนเงิน 165,700 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 14/1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 16 จำนวนเงิน 53,200 บาท
7. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนายเทิด หมู่ที่ 3 จำนวนเงิน 194,900 บาท
 
17
ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
1. โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 14 จำนวนเงิน 872,000 ....ประกาศ.........ราคากลางงานก่อสร้าง
 
     

 

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com