ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย
.......................
เรียกประชุมสภาเทศบาล
........................
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล
................................................
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
.............................
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 60) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 60) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 60) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (31 ต.ค. 60)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (6 พ.ย. 60) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (6 พ.ย. 60) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (6 พ.ย. 60) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (6 พ.ย. 60)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 60) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 60) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 60) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 60)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ก.พ. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ก.พ. 2561) ชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ก.พ. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ก.พ. 2561)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 เม.ย. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 เม.ย. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 เม.ย. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 เม.ย. 2561)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 พ.ค. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 พ.ค. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 พ.ค. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 17 พ.ค. 2561
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 15 ส.ค. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 15 ส.ค. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 15 ส.ค. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 15 ส.ค. 2561)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ส.ค. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ส.ค. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ส.ค. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 23 ส.ค. 2561
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 27 ก.ย. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 27 ก.ย. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 27 ก.ย. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 27 ก.ย. 2561)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลประทาย เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 28 ธ.ค. 2561) เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 28 ธ.ค. 2561) เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 28 ธ.ค. 2561) รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ( วันที่ 28 ธ.ค. 2561)
....ขอดูรายงานการประชุมสภาอย่างละเอียด..ที่เทศบาลตำบลประทาย
       
       
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com