ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  - เรื่อง การบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประทาย พ.ศ. 2554
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประทาย ว่าด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2554
คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประทาย
  - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทาย
  - เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทาย
  - เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเลขานุการฯ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประทาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com