สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

               การก่อสร้างอาคาร การดัดแปลง การรื้อถอน การเคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตเทศบาลต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการ
ได้ ทั้งนี้เพราะเทศบาลมีหน้าที่ควบคุม เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง
การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร


           การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตเทศบาลตำบลประทาย มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้
                     ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต (ข.1 ) ที่งานวิศวกรรม กองช่าง
                      หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลน มีดังนี้
                                    แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
                                    สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
                                    สำเนาโฉนดที่ดิน, นส. 3 ถ่ายต้นฉบับจริง ทุกหน้า 1 ชุด
                                    รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
                  

        กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                      หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
                      ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
                     
รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

       กรณีตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                     0 หนังสือตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคาร โดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
                      ภาพถ่ายเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
                     
ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
                      รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ