7


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com
1. สภาพทั่วไป
      
         1.1 ลักษณะที่ตั้ง
                   
                   เทศบาลตำบลประทาย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากกรุงเทพมหานคร 353 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 97 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 4.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลประทาย มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ( สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2547)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับบ้านนางิ้ว
ตำบลประทาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านบึงกระโตน ตำบลประทาย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านขี้เหล็ก ตำบลทุ่งสว่าง และ บ้านหนองลาด ตำบลกระทุ่มราย
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย
            
           1.2 ประชากร
                       
                   จำนวนประชากรแยกตามเพศ ในเขตเทศบาลตำบลประทาย มีประชากร ทั้งสิ้น 6,365 คน แยก เป็นชาย 3,121 คน หญิง 3,244 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 2,490 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร มี 1,326.04 คนต่อตารางกิโลเมตร ลักษณะโครงสร้างของประชากรโดยทั่วไป เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม ดำรงชีวิต อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน จะมีมาจากถิ่นอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ข้าราชการและประชากรที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย เป็นครั้งคราว โดยจำนวนประชากรแยกได้ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนครัวเรือน
  จำนวนประชากร  
รวม
ชาย
หญิง
1
บ้านเตยกระโตน
230
608
601
1,209
2
บ้านโนนขี้เหล็ก
41
95
87
182
3
บ้านกระโตน
158
258
243
501
7
บ้านตลาดดงเค็ง
425
372
402
774
13
บ้านหัวดงเค็ง
334
455
476
931
14
บ้านเมืองสามัคคี
405
238
298
536
15
บ้านตลาดประทาย
259
266
295
561
16
บ้านไทยสมบูรณ์
449
478
498
976
17
บ้านเทพารักษ์
189
343
336
679
 
รวม
2,490
3,121
3,244
6,365

          ที่มา : จากทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลประทาย ณ 30 มิถุนายน 2555


   2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            
           2.1 การคมนาคม การจราจร
                      1. ถนน
                           เทศบาลตำบลประทาย ใช้เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่างๆ ได้โดยใช้ถนน 207 ชื่อถนนเจนจบทิศ ( ถนนสายนครราชสีมา - พนมไพร ) และถนนสายชุมพวง - บัวใหญ่ ทำให้การติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอข้างเคียง

             ถนนในเขตเทศบาล มีทั้งสิ้น  59 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน
44
สาย
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
จำนวน
2
สาย
ถนนหินคลุกน
จำนวน
7
สาย
ถนนดิน
จำนวน
6
สาย


          2.2 การประปา
                      การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลตำบลประทาย ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้น้ำจากลำสะแทดบริการประชาชน ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

           2.3 การไฟฟ้า

                       การบริการด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลประทาย ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ซึ่งถนนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าสาธารณะทุกสาย

           2.4 การสื่อสาร 
                      เทศบาลตำบลประทาย ติดต่อสื่อสารกับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ทั้งทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ และทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ชุมสายขององค์การโทรศัพท์ 1 แห่ง เสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเอกชน 3 แห่ง และเทศบาลตำบลประทายได้จัดศูนย์ ICT เพื่อติดต่อสื่อสารหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
                      นอกจากนี้ เทศบาลตำบลประทายได้มีการติดต่อสื่อสารทางเครือข่ายวิทยุสื่อสาร โดยจัดตั้งศูนย์รับ- ส่งวิทยุสื่อสารภายในหน่วยงาน ชื่อ ศูนย์หัวดง และมีวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 18 เครื่อง

           2.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
                     จำแนกการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ออกได้ 8 ประเภท ดังนี้
                      
                   1. ที่ดินประเภทพักอาศัย จะกระจายตัวอยู่โดยรอบศูนย์กลางชุมชน โดยบริเวณที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางชุมชน ใกล้วัดดงเค็ง ซึ่งเป็นย่านพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ การบริการอื่นๆ จะมีความหนาแน่นของที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูง

                   2. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินประเภทนี้มีการเกาะตัวเป็นแนวยาวทั้งสองฟากถนนเจนจบทิศ โดยมีความหนาแน่นค่อนข้างมาก ในบริเวณใกล้กับวัดคงเค็ง อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคาร ค.ส.ล. การค้าส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง

                   3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขนาดกลาง ร้านซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ เหล่านี้อยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ชุมชน

                   4. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม การใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและปศุสัตว์ รวมทั้งพื้นที่ชุมชนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์

                   5. ที่ดินประเภทที่โล่ง คือ เพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพื้นที่ทางเท้า ในเขตเทศบาลตำบลประทาย มีพื้นที่สำหรับฝังกลบขยะ สระกักเก็บน้ำ และสวนสาธารณะ

                   6. ที่ดินประเภทที่ราชพัสดุ คือ พื้นที่ที่เป็นสถานศึกษาส่วนมาก เช่น โรงเรียนประทาย โรงเรียนชุมชนประทาย โรงเรียนบ้านเตยกระโตน

                   7. ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา เขตเทศบาลตำบลประทาย มีวัดทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง คือ วัดดงเค็ง วัดบ้านกระโตน วัดบ้านเตยกระโตน วัดบ้านโนนขี้เหล็ก วัดป่าโนนขี้เหล็ก

                   8. ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ดินประเภทนี้ประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอประทาย สถานีตำรวจภูธรอำเภอประทาย สาธารณสุขอำเภอประทาย


     3. ด้านเศรษฐกิจ

               3.1 เศรษฐกิจ/ รายได้ประชากร ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพด้านการพาณิชยกรรมและบริการและอุตสาหกรรม โดยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 23,000 บาทต่อหัวต่อปี

                3.2 การเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาข้าวเป็นหลัก นอกนั้น จะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวกระจายตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาล ผลิตผลทางเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว

                 3.3. การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลประทายไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมจักรยานยนต์

                 3.4 การพาณิชยกรรมและบริการ การค้าและพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลมีกิจกรรมด้านนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณสองฟากถนนเจนจบทิศใกล้กับตลาดสดเทศบาล เป็นการค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์การเกษตร สำหรับการบริการในเขตชุมชนเทศบาลและชนบทใกล้เคียง และมีการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรบ้านพอสมควร ในวันเสาร์แรกของเดือน ทุกเดือน จะมีการจัดตลาดนัด ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอประทาย ซึ่งจะมีการซื้อขายสินค้าคึกคักกว่าวันอื่น นอกจากนี้ก็มีธนาคาร 4 แห่ง มีสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง มีร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดประมาณ 40 ร้าน มีร้านอาหาร 28 แห่ง มีร้านขายวัสดุก่อสร้าง 4 แห่ง มีห้างหุ้นส่วนจำกัดจดทะเบียน 1 แห่ง มีตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง

               3.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลประทาย มีโรงแรม 1 แห่ง โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง

               3.6 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตเทศบาล มีการเลี้ยงควบคู่ไปกับการเพาะปลูก เช่น โค กระบือ และสุกร สำหรับเป็คและไก่ นั้น เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน

       4. ด้านสังคม

                4.1 ชุมชน ดำเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลประทาย ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน

                4.2 ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 5 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

                4.3 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
                           - ประเพณีขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดขบวนแห่
                          - การประกวดเทพีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน
                          - ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแห่เทียนพรรษา การจัดประกวดนางนพมาศ และการแสดงบนเวทีของชุมชน
                          - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และการแสดงบนเวทีของชุมชน
                          - วันสำคัญของชาติ ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การทำบุญเลี้ยงพระ การลงนามถวายพระพร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ การจุดเทียนชัยถวายพระพร

                4.4 การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลประทาย มีสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
                          1) โรงเรียนประทาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
                          2) โรงเรียนชุมชนประทาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                          3) โรงเรียนบ้านเตยกระโตน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                          4) โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับประถมศึกษา
                          5) โรงเรียนดงเค็งศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับอนุบาล
                          6) โรงเรียนอุนบาลจินดา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับอนุบาล

              4.5 กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
                          
สนามกีฬาเอนกประสงค์
จำนวน
 
3
แห่ง
สนามฟุตบอล
จำนวน
4
แห่ง
สนามบาสเกตบอล
จำนวน
2
แห่ง
สนามตะกร้อ
จำนวน
5
แห่ง
สนามวอลเล่ย์บอล
จำนวน
5
แห่ง
ห้องสมุดประชาชน
จำนวน
1
แห่ง
สวนสาธารณะ
จำนวน
2
แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
จำนวน
1
แห่ง
คลีนิกเอกชน
จำนวน
3
แห่ง
   

      5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


               5.1 สภาพภูมิอากาศ มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 32 องศาเซลเซียส

               5.2 แหล่งน้ำ ได้แก่ 
                        - ลำห้วยเตย
                        - บึงกระโตน

              5.3 เครื่องสูบน้ำ
                        - เครื่องที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว
                        - เครื่องที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 นิ้ว

               5.4 ขยะ
                       
ปริมาณ ขยะ 26 ตัน / วัน
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ (ปัจจุบัน) จำนวน 1 คัน ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 ราคา 989,000 บาท
ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 28 ลบ.หลา/วัน
ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 24 ลบ.หลา/วัน กำจัดโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ