กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน    งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  การศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 

กองการศึกษา    แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับ
     1.1 งานธุรการ 
               - งานสารบรรณ
               - งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความ
                 สะดวกในด้านต่างๆ
               - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
               - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
               - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
               - งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
               - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานอื่นที่
                 เกี่ยวข้อง
               - งานควบคุมดูแล การใช้รถของกอง
               - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับ
              2.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                  - งานมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                  - งานนิเทศ งานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                  - งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                  - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
               2.2 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
                 - งานชุมนุมต่างๆ เช่น อยู่ค่ายพักแรม
                 - งานจัดการแข่งขันกีฬา
                 - งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพการส่งเสริมการกีฬาพื้นฐาน การพัฒนาเทคนิคการกีฬาการส่งเสริม
                   การกีฬาเพื่ออาชีพ
                 - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
                 2.3 งานการศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 - งานกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
                 - งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 - งานกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
                 - รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
                 - งานอนุรักษ์ ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ
                 - งานอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                 - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com