หน้าที่รับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล / อนามัยสิ่งแวดล้อม
      1. งานจัดหาแหล่งน้ำสะอาด
      2. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
      3. งานสุขาภิบาลโรงงาน
      4. งานควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      5. งานฌาปนกิจ
      6. งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
       1. การควบคุมโรคติดต่อ หรือ โรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข
       2. ฝึกอบรมฟื้นฟูทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 
กิจการที่ผู้ประกอบการจะต้องแจ้ง หรือขออนุญาตกับท้องถิ่
       1. กิจการจำหน่ายและสะสมอาหารหรือน้ำแข็ง
       2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             2.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
             2.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
             2.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
             2.4 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วยเครื่องจักร
             2.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
             2.6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
             2.7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
             2.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้
             2.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
             2.10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
             2.11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือ วัตถุ ที่คล้ายคลึง
             2.12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
             2.13 กิจการอื่นๆ 
       3. กิจการเสริมสวย แต่งผม
       4. ตลาดสด
       5. สุสานและฌาปนสถาน
       6. ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
       7. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
       1. ยื่นเอกสารประกอบคำร้อง ได้แก่
       2. เขียนคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดประกอบคำขอ
       3. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนดของเทศบัญญัติฯ แต่ละประเภท
       4. รับใบเสร็จรับเงินครบตามจำนวนเงินที่ชำระไว้
 
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com