หน้าที่ของกองคลัง
 
                   กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการสอบราคา ประกวดราคา งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
                หมายถึง เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้เช่าทำการค้า เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ หรือบ้านให้ญาติอยู่อาศัยซึ่งเจ้าของมิได้อยู่อาศัยเอง
 
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี
           ต้องยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
          
หากไม่พอใจการประเมินให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ค่าภาษีภายใน 15 วัน
          
หากอุทธรณ์ไม่ใช่เวลาการยืดเวลาการชำระภาษี ต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งประเมิน แม้จะยังไม่ทราบผลการอุทธรณ์ก็ตาม
 
ภาษีค้าง
              ไม่ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 , 5 ,7.5 และ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไม่ยื่นแบบพิมพ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
                หมายถึง ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลประทาย และไม่ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
 
กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษี
 
              จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายแปลงพร้อมเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการอัตราคาปานกลาง (ทุกรอบระยะกลาง 4 ปี)
-บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินจะต้องแจ้งเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน
 
การชำระค่าภาษี
  ไม่ชำระค่าภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
กรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น ให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมรับผิดชอบค่าภาษีค้างร่วมกัน
 
ภาษีป้าย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
             หมายถึง เจ้าของป้ายซึ่งแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุประสงค์ใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
 
อัตราภาษีป้าย
            ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดในอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
            ป้าย ที่มีอักษรไทยปนกับต่างประเทศ ภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
           
  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
  ป้ายตามข้อ 1, 2 และ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้ว ถ้ามีข้อความที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
 
กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษี
             ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
            
ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงภายหลังเดือนมีนาคมติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงป้ายจะต้องยื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
จะต้องชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
 
ภาษีค้าง
             ไม่ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
            
ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
            
เจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
 
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com