งานในหน้าที่
 
                     มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล งานแผนและงบประมาณ งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานสถิติและสารสนเทศ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศพาณิชย์ งานจัดการเลือกตั้ง การบริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร์ นอกจากนี้ยังควบคุมดูแลงานสารบรรณ ของเทศบาล จัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จัดเตรียมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดต่อ อำนวยความสะดวกต่างๆ งานเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

        


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com