งานพัฒนาชุมชน
  1. การประสานพัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดทำแผนชุมชน
  2. การจัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน(จปฐ./กชช.2ค)
  3. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
 
งานพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
  1. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนให้มีรายได้
  2. โครงการอยู่ดีมีสุข/SML
  3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  4. งานถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลฃ
  5. ดูแลตลาดกลางสินค้าชุมชน
 สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com