กองช่าง    เป็นหน่วยงานหนึ่งในเทศบาลตำบลประทายที่ให้ความรู้และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานด้านช่าง เพื่อความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยแยกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี
 
งานฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
            มีหน้าที่สำรวจออกแบบ ทำโครงการในการพัฒนาความก้าวหน้าของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน , ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารแก่หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการควบคุมการก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคารภายในเขตเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม
 
ฝ่ายการโยธา
             - มีหน้าที่อำนวยความสะดวกสบายในสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกัน เช่น ซ่อมแซม บำรุง รักษาถนนหนทางและสะพานให้มีสภาพที่ใช้การได้ดี บำรุงต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามทางสาธารณะและที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้สวยงามร่มรื่นบ้านเมืองน่าอยู่อาศัย จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างยามค่ำคืน เพื่อปลอดภัยในการสัญจรไปมา และลดอาชญากรรม จัดตกแต่งประดับประดา ในการงานพิธีการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาภัยแล้ง แบ่งออกเป็น ? งานสาธารณูปโภค ? งานสวนสาธารณะ ? งานศูนย์เครื่องจักรกล ? งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 
กองช่างให้บริการอะไรกับท่านได้บ้าง ?
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนทางเพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก สบาย
ให้แสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณะในยามค่ำคืน
ให้ความร่มรื่นสวยงามของต้นไม้ ดอกไม้ริมทางและในสวนสาธารณะ
ให้บริการในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯ ล ฯ
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง
การปลูกสร้างบ้าน-รื้อถอนบ้าน ผู้ใดสร้างบ้านใหม่ ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างเสร็จ
แนะนำในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต ดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น นส.3 - นส.3 ก. โฉนดที่ดินทุกหน้า
สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ข้อควรจำ
 
หากเอกสารสิทธิ์ที่ดินติดจำนอง จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้รับจำนอง
ที่ดินที่ต่างครอบครองจะต้องมีใบยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นหนังสือ
ในกรณีเป็นที่ดินบุคคลอื่นจะต้องมีใบยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นหนังสือ   
หากทำการแทนเจ้าของอาคารจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย
ในกรณีที่เข้าข่ายวิชาชีพควบคุมจะต้องมีหนังสือยินยอมควบคุมงานของวิศวกรหรือสถาปนิก และจะต้องมีหนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
การขอเลขหมายประจำบ้าน ผู้ใดปลูกสร้างบ้านเสร็จแล้ว ต้องยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียน กำหนดเลขหมายประจำบ้านให้
 
การออกแบบอาคาร
 
       การออกแบบอาคารมีความจำเป็นมากเพราะสามารถแก้ไขรูปทรง หรือ วัสดุได้ตามต้องการจนพอใจแล้วจึงเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายดีกว่าก่อสร้างแล้วจึงมาแก้ไขภายหลัง
ขั้นตอนแรก เริ่มที่ประโยชน์ใช้สอยตัวอาคารโดยดูจากความต้องการของเจ้าของอาคาร ว่าต้องการอะไร พื้นที่ใช้สอยแต่ละห้องอย่างไร มีขนดเท่าไร ฯลฯ
ขั้นตอนที่สอง มีจำนวนห้อง ขนาดพื้นที่แต่ละห้องมาวางเรียงกันตามความสัมพันธ์ของแต่ละห้องเพื่อ กำหนดการสัญจรภายใน เพื่อได้แบบแปลนอาคาร
ขั้นตอนสุดท้าย พิจารณาเรื่อง โครงสร้างที่เหมาะสมแล้วเขียนแบบอาคาร นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 
ขั้นตอนแรก นำแบบอาคารที่ต้องการก่อสร้าง มาถอดแบบวัสดุว่ามีอะไร และจำนวนเท่าไร
ขั้นตอนที่สอง นำจำนวนวัสดุทั้งหมด คูณ ราคาวัสดุ และค่าแรง
ขั้นตอนสุดท้าย นำราคาค่าแรงบวกกับราคาค่าวัสดุก่อสร้างรวมกับค่าดำเนินการจะได้ราคาใกล้เคียงกับราคาจริง
 
การขออนุญาตก่อสร้าง
 
มีความจำเป็นเนื่องจากกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลตามมาหลายอย่างเช่น
        1. ถูกปรับ
        2. ไม่สามารถขอเลขที่บ้านได้
        3. ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้
        4. ยื่นเรื่องกับสถาบันการเงินไม่ได้
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต
 
       1. แบบอาคาร                    5 ชุด
       2. ผังบริเวณ                      2 ชุด
       3. สำเนาบัตรประชาชน      2 ชุด
       4. สำเนาทะเบียนบ้าน        2 ชุด
       5. สำเนาโฉนดที่ดิน           2 ชุด
       6. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ควบคุมงาน )      2 ชุด
 
 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com