นายนรินทร์ บุญที
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลประทาย
นายพีรธัช คณะรัฐ
ประธานสภาเทศบาล
นายจีรทีปต์ ดวงคำน้อย
รองประธานสภาเทศบาล
นายบุญ ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสุจินดา ภิมุขมาตยา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางคมขำ ปองนาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวาสดิ์ หมั่นสระเกษ
สมาชิกสภาเทศบาล
                นายนรินทร์ บุญที
           ปลัดเทศบาลตำบลประทาย