นายนรินทร์ บุญที
ปลัดเทศบาลตำบลประทาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวิทยา อาการส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุภาพ พลมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายคำพันธ์ ค้าโค
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายนัด รัตนพลแสน
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
นางสุธิรา สวงโท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางพูนศรี พลพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม