ประธานชุมชนเตยกระโตน 1
บ้านเตยกระโตน ม. 1
นางหยาด ชัยภูธร
ประธานชุมชนเตยกระโตน 2
บ้านเตยกระโตน ม. 1
 
นายลำพูน พลพิทักษ์
ประธานชุมชนเมืองสามัคคี 1
บ้านใหม่สามัคคี ม. 14
นายกัมปนาท ง่วนทอง
ประธานชุมชนเมืองสามัคคี 2
บ้านใหม่สามัคคี ม. 14
 
   
   

ประธานชุมชนโนนขี้เหล็ก
บ้านโนนขี้เหล็ก ม. 2
   
นายบุญส่ง เพ็งโคตร
ประธานชุมชนตลาดประทาย
บ้านตลาดประทาย ม. 15
   
นางสมบัติ เวิงไธสง
ประธานชุมชนกระโตน 1
บ้านกระโตน ม. 3
นางพร พงศ์ประทาย
ประธานชุมชนกระโตน 2
บ้านกระโตน ม. 3
นางพิศมัย พรมมิราช
ประธานชุมชนไทยสมบูรณ์ 1
บ้านไทยสมบูรณ์ ม. 16
นางศรีประภา
ประธานชุมชนไทยสมบูรณ์ 2
บ้านไทยสมบูรณ์ ม. 16
นางชวนิดา จันปัญญา
ประธานชุมชนไทยสมบูรณ์ 3
บ้านไทยสมบูรณ์ ม. 16
   
นายถาวร ธนะวัต
ประธานชุมชนตลาดดงเค็ง 1
บ้านตลาดประทาย ม. 7
นายศุภฤกษ์ จ่าทอง
ประธานชุมชนตลาดดงเค็ง 2
บ้านตลาดประทาย ม. 7
นายธีรพงษ์ ศรีจันทร์
ประธานชุมชนเทพารักษ์
บ้านเทพารักษ์ ม. 17
   
       
นางเสมอ มีคล้าย
ประธานชุมชนหัวดงเค็ง
บ้านหัวดงเค็ง ม. 13
นางทองยุ่น มาใจ
ประธานชุมชนบวรสามัคคี
บ้านหัวดงเค็ง ม. 13
       


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com