ภาษีทุกบาท ช่วยพัฒนาเทศบาลตำบลประทาย ให้รุ่งเรือง
                                                       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

        หมายถึง      ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น "โรงเรือน" หมายถึง        บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์
สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ สิ่งเก็บน้ำมัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
          หมายถึง ผู้ที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ทั้งสิ้นที่ให้เช่า ที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอาศัย และที่ใช้ในกิจการอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา

อัตราภาษี
           จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นๆ สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ

ขั้นตอนในการจัดเก็บ
           1. ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
           2. แจ้งตรวจสอบแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ภายในเดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี
           3. ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี

บทกำหนดโทษ
           การดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีโรงเรือนและที่ดินในปัจจุบันนี้ได้มีวิธีการดำเนินคดีกับผู้หลีกเลี่ยงภาษีโรงเรือนและที่ดิน อยู่ 2 ทาง คือ
1.  การดำเนินคดีทางอาญา
2. การดำเนินคดีทางแพ่ง

ช่วงเวลาชำระภาษี
                     ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
                            
                     การบริการ
                             เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นต้องอยู่
                             พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน, ค่ารายปีของทรัพย์สิน, ค่าภาษีที่จะต้องเสีย แล้วแจ้งการประเมิน
                             เมื่อผู้รับประเมิน ได้รับรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด.8 ) แล้ว ต้องไปชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

การชำระภาษีป้าย

                หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือ ทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ได้แก่ เจ้าของป้ายหรือผู้ที่ครอบครองป้าย

           ช่วงเวลาชำระภาษี
                     ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
                            
                     การบริการ
                             ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการเพื่อหารายได้ หรือ โฆษณาสินค้า ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
                                  ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี หากมีการติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม หรือ แสดงป้ายใหม่ แทนป้ายเดิม ที่ได้เสียภาษีแล้ว หรือแก้ไขเพิ่มเติม
                                  อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
                                           ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
                                            ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือ เครื่องหมายอื่นให้คิด อัตรา 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
                                            ป้ายดังต ่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร
                                                     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
                                                     ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า อักษรต่างประเทศ
                                            ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1)(2)(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

                                            ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษี 200 บาท

บทกำหนดโทษ
             1. โทษทางแพ่ง ในกรณีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
             2. โทษทางอาญา ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

            หมายถึง เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน โดยใช้ราคาปานกลางของที่ดินเป็นการประเมินภาษี

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
            จะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาล

การชำระภาษี
            ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีจะต้องยื่นแบบประเมิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี
ในกรณีที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง
      
 
ช่วงเวลาชำระภาษี
                     ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี

            การบริการ
                             เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายในเดือน มกราคม ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน ไว้นี้ไช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี
                             กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่

บทกำหนดโทษ
          1. โทษทางแพ่ง เจ้าของที่ดินจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มนอกจากจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียในอัตราร้อยละ 2 บาท ต่อเดือน
          2. โทษทางอาญา ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com