สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.comการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
      
         
ผู้ประกอบกิจการค้าต่อไปนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตจากเทศบาล คือ
                    
       
                             1. ให้สถานที่ประกอบการค้าประเภทต่างๆ ในสถานที่เอกชน เช่น ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ของชำ
                             2. ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์สะสมน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมประสานโลหะ โรงแรม อาบอบนวด ฯลฯ
                             3. ใช้สถานที่แต่งผม เช่น ดัดผม ตัดผม
                             4. ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
                             5. ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
                           
                  
           

กำหนดการยื่นคำร้อง
         
                             ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะดำเนินการค้าต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาต นั้น
                             ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้สิ้นอายุภายในกำหนด 1 ปี
                             ใบอนุญาตฉบบหนึ่ง ให้ใช้สำหรับการค้าประเภทเดียว และเฉพาะสถานที่แห่งเดียว
                             สำหรับรายใหม่ ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบการค้า

บทกำหนดโทษ
         
                             ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับ และให้ศาลมีอำนาจสั่งห้ามกระทำการค้าต่อไป
                             ถ้าไม่มาชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาตตามเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระ