สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
  งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076

http://www.prathyecity.com
การแจ้งเกิด

             การบริการ
                      
1. เมื่อมีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
                             2. เมื่อมีคนเกิดนอกบ้านให้บิดา หรือ มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่เกิด หรือ แห่งท้องที่
ที่พึงได้ใน 15 วัน นับแต่วันเกิด หรือ ในกรณีจำเป็น ไม่อาจ แจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน

         หลักฐาน
                             1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน )
                             2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)

                             3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
                             4. หนังสือยินยอมให้บุตรใช้ชื่อสกุลของบิดา (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)

         ขั้นตอนการติดต่อ
                             1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน
                             2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน กับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตร ทั้ง 3 ตอน แล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงมอบสูติบัตร ตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้ง

   การแจ้งเกิดเกินกำหนด
             การบริการ
                      
1. เป็นการแจ้งการเกิดเมื่อเวลาผ่านพ้านไปจากที่ กฎหมายกำหนดไว้ (15 วัน ) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
      

         หลักฐาน
                             1. สำเนาทะเบียนบ้าน
                             2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)

                             3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)
                        

         ขั้นตอนการติดต่อ
                             1. สำเนาทะเบียนบ้าน
                             2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน แล้วเปรียบเทียบคดี ความผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา ไม่อาจมาให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้ และนำเสนอนายอำเภออนุมัติออกสูติบัตรต่อไป