1.1 ปรับปรุงบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
1.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
1.3 จัดให้มีระบบชลประทาน ฝายกั้นน้ำ และการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ
1.4 ปรับปรุงผังเมืองรวมและการก่อสร้างอื่นๆ
2.1 ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์และการลงทุน
2.2 ส่งพัฒนาอาชีพ สินค้าชุมชน และร้านค้าชุมชน
2.3 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน
3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุ
3.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และพัฒนาสวนสาธารณะ
3.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน
4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่างๆ และการพัฒนารายได้
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
4.5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.1 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษอื่นๆ
5.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 การจัดการ การบำรุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน, ที่สาธารณะประโยชน์, ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.4 การศึกษาวิจัยเผยแพร่และสร้างจิตสำนึก รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย  สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน   งานระบบงานคอมพิวเตอร์
Tel. 0-4447-9076 ต่อ 11    Fax. 0-4447-9076
http://www.prathyecity.com          " ประตูสู่เมืองย่า พัฒนาผังเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม ค้ำชูเศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "
          

              เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลประทาย มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวม 5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลประทาย จำนวน 21 แนวทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554 ) ให้บรรลุเป้าประสงค์ดังนี้

             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

      วัตถุประสงค์
                   เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลประทาย ให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเน้นด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
    

           2. ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

     วัตถุประสงค์

               
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่ผลิต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

     แนวทางการพัฒนา


           3. ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
                    เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในชุมชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 - 2554 )

     แนวทางการพัฒนา


           4. ยุทธศาสตรด้านการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

       วัตถุประสงค์
                       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร พัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ พร้อมทั้งปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน บุคลากร เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายต่าง ๆของรัฐบาล

        แนวทางการพัฒนา

                    

           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       วัตถุประสงค์
                         ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำชลประทาน ให้แก่ภาคเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง ตลอดจนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อากาศ และป่าไม้ ให้คงอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงอนุรักษ์ต่อไป

       แนวทางการพัฒนา


    1. การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
          

            ในการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา โดยจะต้องมีการดำเนินการเป็นขั้นตอน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด และแผนงาน โครงการ จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และมี 10 ยุทธศาสตร์ 41 ตัวชี้วัด ขั้นตอนที่สำคัญต่อไป คือ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมกันทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุ 41 ตัวชี้วัด ดังนี้
             
             1.1 หน่วยงานที่จะเขียนแผนปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาทุกกระทรวง ทบวง กรม เพราะถือว่าทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาสังกัดผู้ว่า CEO แล้ว

             1.2 แผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมที่จะเขียนขึ้นมาเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แบบบูรณาการ นั้น จะต้องสอดคล้อง และรองรับกับ 10 ยุทธศาสตร์ และ 41 ตัวชี้วัด ซึ่ง กบจ. ได้นำเสนอผ่านการรับรองของรัฐบาลแล้ว ดังนั้น แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้น จะต้องมีหลักการ เหตุผล ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื้อหาของแผนที่หน่วยงานจะดำเนินการนั้นจะต้องประกอบด้วย แผนพัฒนาคน แผนนิเวศ ติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนางานตามตัวชี้วัด และสภาพปัญหาของพื้นที่และของหน่วยงาน

            1.3 งบประมาณที่จะใช้ในการทำแผนปฏิบัติการอาจจะเป็นงบปกติของหน่วยงานนั้น ๆ หรือของบจากจังหวัด CEO โดยตรง หรืออาจเป็นงบบริจาคหน่วยงานภาคเอกชน อปท. หรือจาก อบจ./ ชุมชน ก็ได้

             1.4 ในส่วนของงบประมาณที่หน่วยงานจะขอจากจังหวัด CEO นั้น เนื่องจากงบประมาณ จังหวัดได้รับมาแต่ละปีมีเพดานจำกัด กบจ. จึงเป็นคณะกรรมกรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ และลำดับความสำคัญของโครงการที่จะให้งบประมาณก็คือ พิจารณาแผนงาน/ โครงการที่สะท้อนต่อตัวชี้วัดของจังหวัดรวมทั้งตอบสนองปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ โดยแท้จริง

   1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        
    
               1.1 สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วม และจัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล


   2. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
               
                2.1 สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) เป็นแกนหลักในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างแท้จริง
                2.2 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อการ พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ขาดผู้อุปการะในเขตเทศบาล
                2.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการทำประชาคม และติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องทุกข์ ทุกหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล
                2.4 ส่งเสริมประเพณี และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งทำนุบำรุง วัดดงเค็ง วัดบ้านกระโตน วัดบ้านเตยกระโตน และวัดบ้านโนนขี้เหล็ก เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจให้ยั่งยืนสืบไป
                2.5 พัฒนาและปรับปรุงงานด้านรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยให้ทั่วถึงและพัฒนาตลาดสดให้ความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
                2.6 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้พัฒนา
                2.7 บริหารงานบุคลากรในองค์กร ให้มีทัศนคติรู้รักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย

 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
        
    
                3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมและการประกอบอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
                3.2 พัฒนาบึงกระโตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

4. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                4.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจ โดยให้ประธานและกรรมการบริหารชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
                4.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมกับ อปพร. และยามประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาล
                4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
                4.4 บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประโยชน์และโอกาสของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


 5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
        
    
                5.1 สร้างแหล่งภูมิทัศน์ พร้อมสนามกีฬากลาง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาล